thaischoolbanner
หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน ครูอาสา นักเรียน ปฏิทินการศึกษา ห้องเรียน ติดต่อ รูปภาพ links

REGISTER

ระเบียบการสมัคร

1. คุณสมบัติ

  • เยาวชนที่มีบิดามารดาเป็นคนไทย หรือมีบิดา หรือมารดาเป็นคนไทย
  • เยาวชนต่างชาติที่ต้องการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  • เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
  • ไม่เป็นโรคติดต่อ
  • มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพกฏระเบียบของโรงเรียน

2. เอกสารการรับสมัคร

  • รูปถ่ายขาว-ดำ หรือสี ขนาด 3X4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
  • สำเนาใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา
  • ไม่เสียค่าบำรุงการศึกษาใดๆทั้งสิ้น
  • แบบฟอร์มการรับสมัคร (รับได้ที่วัด)

3. สถานที่รับสมัคร

  • วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ เลขที่ 139 W. 11th Ave. Escondido, CA 92025

 

Comments To Webmaster