คณะกรรมการบริหาร (Board Director)

ฝ่ายบรรพชิต

พระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ

หัวหน้าสงฆ์

พระพีระญาณ ฐิตญาโณ
พระมหาวิชชุพงศ์ กาญจนปญฺโญ
พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน
พระมหาเชิดชัย ชยเสโน
   
พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู
 

คณะกรรมการบริหาร (Board Director)

ฝ่ายคฤหัสถ์

คุณดนัย เงาจีนานันท์
รองประธานกรรมการ
คุณเกียรติ โตสกุล
คุณถนอม สแตริทท์
ไวยาวัจกร
กรรมการ
   
คุณธีรศักดิ์ ปาลิวนิช
คุณสำเริง แสวงโภคัย
เลขานุการ
กรรมการ
   
คุณเจริญสุข แซ่อี่
คุรพิบาล ทะนันชัย
กรรมการ
กรรมการ
   

คุณลำเงิน แก้วภักดี

กรรมการ

กลับสู่หน้าหลัก Back To Home

Visit Us On Facebook

Update Friday, March 16, 2012 9:53 PM