thaischoolbanner
หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน ครูอาสา นักเรียน ปฏิทินการศึกษา ห้องเรียน ติดต่อ รูปภาพ links

CLASSES

วิชานาฏศิลป์ไทย

(Thai Dances)

นาฏศิลป์ หมายถึง การเคลื่อนไหว อิริยาบถต่างๆ ทั้งมือ แขน ขา ลำตัวและใบหน้า เป็นสื่อที่ถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ เพื่อให้ผู้ชมคนดูเกิดความรู้สึกสะเืทือนอารมณ์ต่างๆ

การฟ้อนรำของไทย มีวิวัฒนาการมาจากกิริยาท่าทางที่แสดงออกด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจ และได้ปรับปรุง จัดระเบียบท่าทางการเต้นรำให้งดงามประณีตยิ่งขึ้น เพื่อสำหรับเล่นและดูด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในช่วงการสอน จะจัดระบำง่ายๆ สำหรับเด็กๆเพื่อเร้าความสนใจ ลักษณะท่ารำจะไม่ตายตัว จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ตัวบุคคล ตลอดจนฝีมือและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน การที่นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถพิเศษในการแสเงนาฏศิลป์ เป็นคุณค่าอันวิเศษ ซึ่งเป็นที่น่าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมนักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่า ซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบัน

วิชา แกะสลักผักผลไม้

(Thai Fruit Carving)

Have you seen the artistically carved fruit centerpieces at restaurants and wondered how you could learn to make your own. You will learn how to creat a beautiful centerpieces from water melons, beets, turnips, radishes, and other vegetables that will impress your friends and family. Join us to have fun and learn the craft of fruit carving.

การแกะสลักผักผลไม้ เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ใช้มีดเล่มเล็กบรรจงแกะเกลาผักผลไม้ให้มีความสวยงาม วิจิตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวิถีชีวิตการกินอยู่อย่างประณีตของไทยซึ่งแต่เดิมนั้นงานศิลปะแขนงนี้ได้ถูกถ่ายทอดให้กับกุลสตรีไทย ในรั้วในวัง ตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จึงทำให้ความรู้ด้านอาหาร ตลอดจนความรู้ด้านการแกะสลักผักผลไม้ ถูกเผลแพร่แก่ประชนชนทั่วไป นับว่างานศิลปะแขนงนี้เป็นมรดกอันลำ้ค่าที่ตกทอดมาจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน ซึ่งทำให้งานศิลปะของไทยแขนงนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

วิชา ภาษาไทย

(Thai Language)

 
ภาษาไทย เอกลักษณ์ เอกราชของชาติไทย สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ คือ "ภาษา" ประเทศไทยมีภาษาเป็นของตนเอง แสดงถึงเอกลักษณ์และเอกราชในภาษาที่ละเอียดอ่อน ซึ่งจะเห็นได้จาก ภาษาไทยสามารถผันวรรณยุกต์ได้ถึง 5 เสียง นอกจากนี้ ภาษาไทยยังมีความมหัศจรรย์ ซึ่งจะเห็นได้จากการผวนคำ เช่น น้ำตก-ตกน้ำ, ส้มตำ-ตำส้ม ซึ่งเป็นชาติเดียวในโลกที่เราสามารถผวนคำได้ รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนนี้ เป็นเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้และสนุกสนานกับความมหัศจรรย์ของภาษาไทย จึงเหมาะกับผุ้ที่สนใจและผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งหลาย

วิชา พระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน

(Basic Buddhism)

 

พระพุทธศาสนามีคำสอนและหลักธรรมที่ส่งเสริมให้คนเรารู้จักคำว่า "คุณค่าแห่งชีวิต" ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนในสังคมปัจจุบัน ที่ต้องยืนอยู่ในโลกแห่งวัตถุนิยม ต้องแข่งขันกับคนรอบข้าง ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จนลืมว่า สิ่งสำคัญและความหมายที่จริงคืออะไร

การเรียนพระพุทธศาสนา ทำให้เราตอบคำถามได้ว่า ชีวิตคืออะไร อะไรคือสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงสำหรับการมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งประดุจดังผ้าขาว หากได้รับการตกแต่งแต้มสีแห่งความดีงาม ซึมซาบการเป็นคนดีอย่างถูกต้อง ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนและคนที่อยู่รอบข้างอย่างหาประมาณมิได้

 

 

 
 

;วิชา ดนตรีไทย

(Thai Classical Music)

 

ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ ดนตรียังบ่งบอกถึงความเป็นอารยะและวัฒนธรรม ดนตรีไทยเป็นดนตรีชีวิต ที่สามารถทำให้ผู้เล่นและผู้ฟังมีอารมณ์คล้อยตามเพลง และมีสนทรียะในการชมและการฟัง นอกจากนี้ ดนตรีไทยยังแสดงถึงรากเหง้าของความเป็นไทย

วิชาดนตรีไทย ที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนนี้ ได้ฝึกพื้นฐาน และค่อยหยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ใคร่ศึกษาได้ฝึกและพัฒนา โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาได้อย่างเต็มความสามารถ ผู้ใดที่สนใจ ขอเชิญร่วมฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ได้

     
  ปรับปรุงครั้งล่าสุด July 21, 2011  
Comments To Webmaster